REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
swiatpuszek.pl


Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.swiatpuszek.pl administrowany przez Bogusław Nowak, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artbox Sp. Z o.o z siedzibą w 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64 B , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 895 17 75 963, REGON: 932806078, telefon kontaktowy: 502 506 453 lub 502 506 571, poczta elektroniczna: sklep@swiatpuszek.pl , reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia
§ 9 Reklamacje
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Postanowienia końcowe


Definicje § 1


1.Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.swiatpuszek.pl.
2.Sprzedawca – Bogusław Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artbox Sp. Z o.o. z siedzibą w 51-315 Wrocław , ul. Kiełczowska 64 B , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 895 17 75 963, REGON: 932806078
3.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4.Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6.Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7.Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8.Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
9.Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10.Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
11.Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12.Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
13.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
14.Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
15.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Postanowienia ogólne § 2


1.Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2.Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
3.Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
4.Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
5.Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

  • nowe i bezpieczne,
  • wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
  • zgodne z właściwościami wskazanymi w Sklepie internetowym,
  • wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

6.Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
7.Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z wyborem Klienta.
8.Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9.Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto (nie zwierają podatku VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
10.Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta towaru oraz ilości (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6.


Usługi świadczone drogą elektroniczną § 3
(rodzaje, warunki, odstąpienie)


1.Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
2.Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3.Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są realizowane w zakresie:
1.wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
2.rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas  nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
3.przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
4.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.

5.Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
6.Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
1.Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
2.Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
7.Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt 6 lit b, Klient wysyła na adres poczty elektronicznej: sklep@swiatpuszek.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8.Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).

Umowa sprzedaży § 4


1.Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:

  1. dokonuje wyboru Towaru, określając jego ilość i cechy (funkcjonalność „DODAJ DO KOSZYKA”),
  2. wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, nazwę i siedzibę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę płatności oraz akceptuje regulamin.

2.Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
3.Posiadanie konta Klienta (rejestracja) jest niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym.
4.Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
5.Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiącerównocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
6.Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).


Realizacja zamówień i dostawa § 5


1.Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
2.Czas realizacji, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie określony dla każdego Towaru dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia na Towary standardowe realizowane są w czasie od 2 do 10 dni roboczych.
3.W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
4.Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem kuriera. Zamówienie zostaje przekazane dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
5.Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
6.W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6, Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru.
7.Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
8.Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien, w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się, aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na
celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.


Metody płatności § 6


1.Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Pekao S.A. na numer konta: 08124067261111000056373033

2.Wybór metody płatności, o której mowa w pkt. 1 lit b jest możliwy jedynie w przypadku zamówienia Towarów, dla których Sprzedawca przewiduje taką możliwość.
3.W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 1 lit. a zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
4.Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru, wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, a na wyraźne życzenie Klienta Sprzedawca przesyła dowód zakupu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient wraz z Towarem otrzymuje dokument WZ potwierdzający ilość, rodzaj oraz cenę dostarczonego Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy § 7


1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny Pouczenie. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem Oświadczenie.
2.Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3.W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
4.Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Zalacznik nr1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
5.Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6.Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7.Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8.Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
9.Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
10.Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, Artbox Sp. Z o.o. Kiełczowska 64 B , 51-315 Wrocław
11.Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12.Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie K onsumentem, w szczególności w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
14.Prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach przewidzianych ustawą, o której mowa powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakup Towaru) prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy. Ewentualne prawo odstąpienia od umowy może bezpośrednio wynikać jedynie z treści zawartej między Stronami umowy sprzedaży.


§ 8 Rękojmia i reklamacje Towaru


1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4.Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5.Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
•okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
•określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
•danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Zalacznik nr2 do niniejszego Regulaminu.
7.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Kiełczowska 64 B , 51-315 Wrocław
Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.


§ 9 Reklamacje Usług elektronicznych


1.Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:
a.Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
b.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
•pisemnie na adres:Artbox Sp. Z o.o. Kiełczowska 64 B , 51-315 Wrocław
•za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty  elektronicznejsklep@swiatpuszek.pl
c.zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
•okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
•określenie żądania Klienta,
•danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d.zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
2.Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
3.Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.


Pozasądowe metody rozstrzygania sporów § 10


1.Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indy
widualne.php
2.W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3.Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemwww.uokik.gov.pl.
4.Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
5.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
6.Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.


Postanowienia końcowe § 11


1.Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
3.Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
4.Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
5.Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie
przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
6.Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7.Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.